03/17/2018, Dermot Griffin & Carly Vondrashek (The Money Set)